Definities

 1. Mommy Friends: Mommy Friends, gevestigd te Beverwijk – Heemskerk.
 2. Klant: degene met wie Mommy Friends een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Mommy Friends en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 5. Gebruikers: ingeschreven leden op de website.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mommy Friends.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Mommy Friends houdt zich voorbehouden om het e-mailadres te gebruiken voor haar nieuwsbrieven. (Ingeschreven Mommy Friends kunnen zich ten alle tijden uitschrijven dan wel haar voorkeuren aanpassen doormiddel van de link onderaan de nieuwsbrief)
 5. Mommy Friends houdt zich voorbehouden leden en/of bedrijven geld in rekening te brengen voor het maken van promotie en/reclame. Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming reclame en/of promotie te maken.
 6. Mommy Friends houdt zich tevens voorbehouden leden te kunnen schorsen en/of toegang tot de leden te ontnemen wanneer er aan de bovenstaande voorwaardes niet wordt voldaan.

Prijzen en/of diensten

 1. Alle prijzen die Mommy Friends hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Mommy Friends hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mommy Friends te allen tijde wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mommy Friends vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke maandtarieven van Mommy Friends, geldend voor de periode waarin het abonnement loopt.
 5. Indien partijen voor een dienstverlenig door Mommy Friends een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Mommy Friends is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mommy Friends de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Mommy Friends heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mommy Friends prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mommy Friends op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mommy Friends gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mommy Friends. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mommy Friends zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mommy Friends op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mommy Friends, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mommy Friends te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mommy Friends te verrekenen met een vordering op Mommy Friends. 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Mommy Friends die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Mommy Friends de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mommy Friends enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Mommy Friends voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Mommy Friends heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mommy Friends tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Mommy Friends.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mommy Friends de betreffende bescheiden. 

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mommy Friends redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor